PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27.04.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 05.04.2021 tarihli ve 2021/2 No’lu Kararı gereğince, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29.04.2021 günü saat: 10:00’da, Bulgurlu Caddesi No 60, Küçükçamlıca, 34696, Üsküdar, İstanbul adresinde Şirketimiz 2020 yılı Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, gerçek/tüzel kişi ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekâletname ile; Belediye tüzel kişi ortaklarımızı temsil edecek kişilerin ise 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 17. Maddesi uyarınca Belediye Meclis Kararı ile katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

29.04.2021 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

2- Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2020 yılına ilişkin faaliyet ve denetim raporunun okunması ve müzakeresi

3- 2020 yılına ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve kabulü veya reddi

4- 2020 yılına ilişkin kar mevcut ise karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

5- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ibra edilmesi

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının müzakere edilerek belirlenmesi,

7- Şirketimizin tahvil, finansman bonosu veya sair menkul kıymet ihracına ilişkin işlemleri TTK’nın 505. Maddesi kapsamında gerçekleştirme yetkisinin Yönetim Kurulu’na verilmesi hususunun müzakeresi ve kabulü veya reddi

8- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan yetkilerin verilmesi hususunun müzakeresi

9- Bağımsız Denetçi seçimi hususunun müzakeresi

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak PALGAZ Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 29/04/2021 tarihinde Bulgurlu Caddesi No 60, Küçükçamlıca, 34696, Üsküdar, İstanbul adresinde saat:10.00’da yapılacak 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25